فوران| ویکی پدیا فارسی

فوران

حتی وجودتون هم نمیتونه اروم کنه اتیش وجودم رو!

شاید باید فریاد بزنم ولی فایده ای نداره داره و هر بار بیشتر دست و پا میزنم و فرو میرم و دست و پامو تو خودش غرق میکنه!باید گریه کنم ولی نمیشه!!

قدم میزنم بین ادمایی که ذهنشون شکل شهوته و چشماشون چادر سرکرده!زبونشون ذکر میگه و دستاشون منحنی هارو تخمین میزنن!من کدومشونم؟انسانم یا وجود خالص از شهوت؟ذهنم چادر سرکرده و زبونم ذکر میگه و دستام لمس میکنه,همه چیز رو,همه چیز رو لمس میکنه!

من فقط ترسیدم!